123 People

Popularne osoby, biznesy i firmy

123people – wyszukiwarka ludzi

Czy wiesz, że są narzędzia online, które umożliwiają wyszukiwanie osób w internecie? Jednak warto pamiętać, że korzystanie z nich powinno być zgodne z zasadami prywatności i prawnymi regulacjami. Poniżej przedstawiam kilka przykładów tego rodzaju wyszukiwarek:

  1. Google – jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do wyszukiwania informacji o osobach. Możesz wprowadzić imię i nazwisko danej osoby, a także inne informacje, aby zoptymalizować wyniki wyszukiwania.
  2. Pipl – to wyszukiwarka, która skanuje różne źródła internetowe, w tym media społecznościowe, strony internetowe, bazy danych publiczne itp. w poszukiwaniu informacji o danej osobie.
  3. Spokeo – to platforma, która gromadzi dane z różnych źródeł, umożliwiając wyszukiwanie informacji o osobach, takich jak adresy, numer telefonu, profile społecznościowe itp.
  4. Zabasearch – to narzędzie umożliwiające wyszukiwanie osób na podstawie imienia i nazwiska. Dostarcza informacji, takich jak adresy zamieszkania, numery telefonów itp.
  5. Whitepages – whitepages to usługa umożliwiająca wyszukiwanie informacji o osobach na podstawie imienia i nazwiska. Dostarcza także dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy.
  6. Facebook -wyszukiwanie osób za pośrednictwem Facebooka jest również popularną metodą. Możesz wprowadzić imię i nazwisko, a także filtry lokalizacji, aby znaleźć profile użytkowników.

Nie wszystkie informacje dostępne online są zawsze aktualne lub dokładne, a korzystanie z takich narzędzi powinno być zgodne z zasadami etyki i przestrzeganiem prywatności. Warto być świadomym, że szukanie informacji o innych ludziach może naruszać ich prywatność, dlatego ważne jest, aby zawsze przestrzegać zasad etycznych i prawnie dopuszczalnych praktyk.

Jakie dane o ludziach można udostępniać?

Kwestia udostępniania danych osobowych jest ściśle regulowana przez prawo, zwłaszcza przez takie akty prawne jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) w Unii Europejskiej, a także przez inne lokalne przepisy w różnych krajach. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją pewne podstawowe zasady, które należy przestrzegać przy udostępnianiu danych osobowych:

Zgoda
Najważniejszym elementem jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe można udostępniać tylko wtedy, gdy osoba, której one dotyczą, wyraźnie na to zezwoliła, chyba że obowiązują wyjątki prawne.

Cel przechowywania danych
Dane osobowe można przetwarzać tylko w celu, do którego zostały zebrane, i który jest prawnie uzasadniony (np. wypełnienie umowy, wymogi prawne, ochrona interesów życiowych osoby, której dane dotyczą, itp.).

Minimalizacja danych
Należy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Wszelkie nieistotne lub nadmiarowe informacje nie powinny być gromadzone ani udostępniane.

Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane dotyczą, mają określone prawa, takie jak prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli posiadasz swoją stronę firmową https://lumigo.pl to możesz ją wyindeksować na własną prośbę. Problem zgłasza się do Google.

Bezpieczeństwo i poufność
Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

Przejrzystość informacji
Osoby, których dane dotyczą, powinny być informowane o tym, jakie ich dane są gromadzone, w jakim celu, przez kogo i na jakich zasadach.

Odpowiedzialność i rejestrowanie działalności
Podmioty przetwarzające dane osobowe powinny być w stanie wykazać zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prowadzić odpowiednie rejestry czynności przetwarzania.

Specjalne kategorie danych
Dane dotyczące rasowego lub etnicznego pochodzenia, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby są przedmiotem szczególnej ochrony i wymagają szczególnych środków ostrożności.

Należy pamiętać, że przestrzeganie tych zasad jest nie tylko kwestią przestrzegania prawa, ale także etyki i dobrych praktyk. Nieprzestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi oraz negatywnie wpłynąć na reputację firmy lub osoby udostępniającej dane.